Gastronomia – odszkodowanie po wypadku w pracy

Gastronomia – odszkodowanie po wypadku w pracy

Wypadki w gastronomi zdarzają się dość często, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę pracy, pośpiech, stres oraz pracę z czynnikami ryzyka – gorącymi i żrącymi substancjami, maszynami oraz

przy ogniu. Najczęściej do wypadków dochodzi w kuchni, podczas przyrządzania posiłków, ale zdarzają się także wypadki wśród obsługi, dostawców czy nawet kierownictwa.

BHP w gastronomii

Praca w gastronomi wymaga przestrzegania nie tylko wytycznych i regulaminu danego stanowiska pracy. Przede wszystkim bezwzględnie koniecznym jest przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowanie ostrożności i skupienia uwagi na wykonywanej pracy.

Pracodawca powinien opracować Ocenę Ryzyka Zawodowego na danym stanowisku pracy, uwzględniając wszelkie zagrożenia i ryzyko związane z pracą, na jakie narażony jest pracownik, a on zapoznać się z oceną ryzyka oraz ją podpisać. Dodatkowo pracownik powinien przejść szkolenie wstępne, stanowiskowe oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi maszyn i urządzeń.

Gastronomia, wypadek w pracy

W gastronomii istnieje wiele zagrożeń, szczególnie jeśli praca odbywa się z maszynami wyposażonymi w noże, przy gorącej cieczy czy olejach, w pośpiechu i stresie. Przy presji czasu i natłoku obowiązków nie trudno o wypadek.

Na przykład pracując przy smażeniu frytek, należy zachować nie tylko uwagę i skupienie, ale także najwyższe środki bezpieczeństwa i ochrony własnej (ubranie ochronne, rękawice, ochraniacze termiczne). Pracownik powinien także zapoznać się z instrukcją BHP przy obsłudze frytownicy i jej instrukcją obsługi, przejść przeszkolenie i otrzymać środki ochronne.

Poparzenia przy pracy z gorącą substancją czy olejem zdarzają się często. Nie zawsze wymagają interwencji medycznej, a jedynie medycznych środków zaradczych. W przypadku poważnych urazów, poparzeń gorącym olejem może dojść do powstania bąbli, z gromadzącą się wydzieliną, a także blizn i deformacji ciała, które mogą nawet powodować niezdolność do dalszej pracy.

Należy pamiętać, aby gorącego tłuszczu nie gasić wodą, a jedynie odciąć dopływ powietrza lub zabezpieczyć miejsce wypadku, aby uniknąć większych szkód. W przypadku wylania na siebie gorącego tłuszczu należy ściągnąć oblane ubranie i dopiero po usunięciu tłuszczu można włożyć ciało pod zimną wodę lub zastosować zimny okład.

Odpowiedzialność pracodawcy

Za stan BHP w zakładzie pracy zawsze odpowiada pracodawca. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością za szkody, a także karną, jeśli dojdzie do poważnego lub śmiertelnego wypadku pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest także stosowanie środków profilaktycznych, aby zmniejszyć ryzyko wypadku na przyszłość.

Co jeśli wypadek spowodował inny pracownik?

Dla przykładu przedstawmy sytuację jak wyżej, przy obsłudze frytkownicy. Obsługujący frytkownicę, został popchnięty przez innego pracownika, który nie powinien znajdować się w jego pobliżu, co więcej poruszał się zbyt szybko i bez zachowania ostrożności. Wskutek popchnięcia pracownik próbując zamortyzować upadek, wsadził rękę do rozgrzanego tłuszczu, doznając poparzeń III stopnia oraz rozległych blizn uniemożliwiających poruszanie ręką. W takim wypadku odpowiedzialnym za wypadek pozostaje pracodawca. Zgodnie z art. 120 par. 1 Kodeksu pracy w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Odpowiada on także za błędy w organizacji pracy oraz brak nadzoru kierowniczego.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Po zakończeniu leczenia powypadkowego, poszkodowany pracownik może uzyskać jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS. Jeśli w protokole powypadkowym nie wskazano na jego rażące niedbalstwo, ZUS wypłaci ustaloną stawkę za każdy doznany przez niego 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli winę za wypadek ponosi pracodawca lub pracownik, za którego on odpowiada, dodatkowo poszkodowany w wypadku może ubiegać się o uzupełniające odszkodowanie z OC pracodawcy. Takie roszczenia obejmują nie tylko zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz blizny, ale również zwrot kosztów leczenia, dojazdów do lekarzy, rehabilitacji, a nawet operacji plastycznej, jeśli będzie konieczna do odzyskania zdrowia przez pracownika. Aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i pokrycie wszystkich szkód, dobrze skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który może skierować sprawę nawet na drogę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *